MS Excel w zastosowaniach finansowych - elearning

550 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 676,50 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe

E4

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Aplikacji finansowych
Rok dostępu do e-learningu

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie ukończenia  

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL (lub nowszy)

Miejsce: Platforma Moodle

Opis kursu

Zakres kursu MS Excel w zastosowaniach finansowych – E-learning obejmuje m.in. matematykę finansową obejmującą badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych jak również ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych czy tworzenie i wycenę opcji.
Kurs MS Excel w zastosowaniach finansowych – E-learning przeznaczony jest osobom, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu. Chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela.

Uwaga: uczestnicy kursu otrzymają materiały elektroniczne do książki Microsoft Excel w pracy finansisty – analiza i modelowanie danych finansowych oraz aplikacje finansowe, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, aplikacja do oceny projektów inwestycyjnych, aplikacja do analizy portfelowej.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learning MOODLE.

Szczegółowa tematyka kursu

Matematyka finansowa (lokaty).

Typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych oraz przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu.

Matematyka finansowa (kredyty).

Typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu oraz przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu.

Matematyka finansowa (akcje).

Wycena akcji jednorocznych, skończonych i nieskończonych, model stałej dywidendy, model Gordona, model wielofazowy.

Matematyka finansowa (obligacje).

Obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji oraz rentowność obligacji (YTM).

Przydatne funkcje.

Nowe funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę.

Ocena projektów inwestycyjnych.

Charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych oraz przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu.

Analiza portfelowa (budowa portfeli).

Dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza oraz portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.

Analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu).

Oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela oraz mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).

Instrumenty pochodne (opcje na akcje).

Typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające) oraz metoda Monte-Carlo.

Narzędzia Excela.

Funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver oraz analiza scenariuszy.

Przykłady aplikacji finansowych w Excelu.

Kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych jak również dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka).

Czego się nauczysz

Na kursie MS Excel w zastosowaniach finansowych – E-learning, uzyskasz umiejętność modelowania finansowego w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z matematyką finansową. W skład obszernej tematyki wchodzi analiza lokat, obligacji i kredytów, ocena projektów inwestycyjnych, analiza portfelowa czyli budowa efektywnych portfeli oraz prognozowanie zwrotu z portfeli oraz instrumenty pochodne takie jak wycena opcji na akcje. Dzięki kursowi będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami finansowymi w Excelu. W ich skład wchodzą funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje na macierzach, Analiza danych (AnalysisToolPak), używanie dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystanie z aplikacji finansowych w Excelu. Nauczysz się również tworzenia własnych narzędzi służących do modelowania finansowego. Będziesz także wiedział(a), jak wykorzystywać matematykę finansową do analizy produktów finansowych na podstawie wyceny wartości obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych (kredyty, lokaty, obligacje, inwestycje) oraz prognozować opłacalność projektów inwestycyjnych (akcje, instrumenty pochodne i portfele inwestycyjne).