POLITYKA PRYWATNOŚCI


A. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego dokumentu (dalej: “Polityka Prywatności”) jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez LabMasters sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 44/50, 00-241 Warszawa – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora danych osobowych (dalej „Administrator”, „LabMasters”), w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty.
 1. Zestaw podanych tu do wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 1. Poprzez używanie serwisu wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, należy zrezygnować z używania tego serwisu.

B. Administrator Danych Osobowych

 1. W razie pojawienia się pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres Administratora Danych Osobowych, właściwy do korespondencji w takich sprawach: LabMasters sp. z o.o., Długa 44/50, 00-241 Warszawa lub e-mail: biuro@labmasters.pl.

C. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. LabMasters przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Tobą, świadczenia na Twoją rzecz usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Świadczenie usług polega w szczególności na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów oraz na udostępnieniu materiałów szkoleniowych za pośrednictwem utworzonego przez LabMasters indywidualnego konta na platformie edukacyjnej https://moodle.labmasters.pl.
 1. LabMasters dokonuje również przetwarzania danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem LabMasters jest marketing produktów własnych (m.in. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjach o aktualnych rejestracjach na kursy i szkolenia).
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Ciebie usług. LabMasters przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

D. Odbiorcy danych osobowych

 1. W toku normalnego prowadzenia działalności LabMasters może przekazywać dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na LabMasters obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych: firmy zajmujące się profesjonalną wysyłką maili (marketing produktów własnych LabMasters, oczywiście tylko jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji), biura księgowe, koordynatorzy kursów i osoby prowadzące kursy, w celu niezbędnym do wykonywania ich obowiązków.

E. Czas przetwarzania danych

 1. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej LabMasters z Tobą lub okres świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu lub zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

F. Przysługujące Państwu prawa

 1. W związku z ochroną Twoich danych osobowych przysługuje Tobie szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

  a. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne.

  b. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania.

  c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO.

  d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

  e. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś LabMasters.

  f. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez LabMasters naruszają prawo.

  W razie skorzystania z jednego z przysługujących praw, LabMasters dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

G. Postanowienia końcowe

 1. Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez LabMasters. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Twojej prywatności, praw i wolności.