Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm z różnych branż. Obserwowaliśmy w jaki sposób pracownicy korzystają z programów komputerowych (Excel, Access, VBA, R oraz SAS). Dlatego też dewizą wszystkich proponowanych przez nas kursów jest: "nie marnuj swojego cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie czynności". Nauczymy Cię jak stworzyć aplikację, która większość pracy wykona automatycznie.

Szkolenia dla firm

Naszym głównym celem jest poprawa wydajności codziennej pracy poprzez efektywne korzystanie z programów komputerowych oraz dobór odpowiednich metod rozwiązywania zadań.

Program kursów zawsze opracowujemy indywidualnie pod kątem celów szkoleniowych (czego pracownicy mają się nauczyć na szkoleniu) oraz posiadanej wiedzy (na jakim są poziomie). Do każdego bloku tematycznego przygotowujemy „samouczek” ułatwiający ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy oraz pokazanie alternatywnych narzędzi i metod rozwiązania poruszanych zagadnień. Ponadto, do każdych zajęć przygotowujemy zestaw ćwiczeń w formie krótkich zadań.

Ich celem jest pokazanie szerokiego spektrum zastosowań omówionych narzędzi i sposobu radzenia sobie z potencjalnymi problemami. Elementem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności będzie próba zastosowania poznanych narzędzi w praktyce, czyli codziennej pracy wykonywanej przez uczestników kursu. Szkolenia realizujemy zarówno w siedzibie klienta, jak i naszych salach komputerowych. Posiadamy także pełną ofertę cateringową. Poniżej przedstawiamy prowadzone przez nas kursy w podziale na grupy tematyczne. Istnieje również możliwość stworzenia kursu w całości dostosowanego do oczekiwań klienta.

Zachęcamy do kontaktu.

EXELlent

Kursy z programu Microsoft Excel

Pakiet szkoleń dla osób chcących nauczyć się efektywnie pracować w programie MS Excel i poznać jego różnorodne zastosowania.

 1. Poziom średnio zaawansowany Excel (funkcje statystyczne i logiczne, tworzenie tabel i wykresów, praca z dużymi zbiorami danych, funkcje wyszukiwania, tabele przestawne).
 2. Poziom zaawansowany Excel (funkcje tekstowe, funkcje wyszukiwania i adresu, funkcje zliczania warunkowego, funkcje warunkowych obliczeń, formuły zagnieżdżone, tabele przestawne, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych).
 3. Poziom ekspercki Excel (zakresy dynamiczne, tworzenie szablonów dla innych użytkowników, zaawansowane formatowanie warunkowe, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe, tworzenie automatycznych raportów).
 4. Analiza statystyczna w Excelu (statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe, modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne – Solver, analizy symulacyjne zyskowności projektów – metoda Monte Carlo).
 5. Analiza finansowa w Excelu (lokaty – wartość bieżąca, przyszła, oprocentowanie nominalne vs rzeczywiste, porównywanie lokat, kredyty – rata stała, malejąca, waluta kredytu, rzeczywista stopa oprocentowania, ocena projektów inwestycyjnych – wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wartość bieżąca netto (NPV), okres zwrotu, analiza taksonomiczna, modele finansowe wyceny akcji oraz opcji – tworzenie efektywnego portfela, prognozowanie zwrotu, drzewa dwumianowe, formuła Blacka-Scholesa).
 6. Dashboards i Power Excel (analiza i wizualizacja danych ekonomicznych oraz biznesowych – Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View, tworzenie kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem zakresów dynamicznych, wykresów interaktywnych oraz formularzy zdalnych).

vba expert

Kursy z programowania VBA w programie Microsoft Excel

Pakiet szkoleń dla osób, które dobrze znają Excela i chciałyby nauczyć się sposobu automatyzacji codziennej pracy za pomocą makropoleceń.

 1. Poziom początkujący i średnio zaawansowany VBA (rejestrowanie kodu makropoleceń, edycja kodu, definiowanie zmiennych, instrukcje warunkowe (If…Then, Select Case), pętle (For…Next, Do…While, Do…Until), instrukcje (With … End With, For Each … Next), okna dialogowe).
 2. Poziom zaawansowany VBA (wydajna praca w VBA, zmienne tablicowe, praca z tabelami przestawnymi, tworzenie zaawansowanych wykresów, obsługa zdarzeń, obiekty typu Shapes, formanty formularza).
 3. Poziom ekspercki VBA – projektowanie interfejsu użytkownika (formanty ActiveX, niestandardowe okna dialogowe, zaawansowane formularze UserForm, funkcje Windows API, język XML, edycja wstążki i menu podręcznego, tworzenie własnych dodatków programu Excel).
 4. Poziom ekspercki VBA – korespondencja z innymi programami (foldery i pliki zewnętrzne, edytory tekstu – Word, programy do obsługi poczty – Outlook, pliki tekstowe, prezentacje – PowerPoint, moduły klas – własne obiekty, automatyzacja kodu VBA – IDE).
 5. Poziom ekspercki VBA – tworzenie profesjonalnych aplikacji (projektowanie, realizacja oraz prezentacja i upowszechnianie aplikacji w Excelu, przykłady aplikacji).

Easie R

Kursy z programu R

Pakiet szkoleń poświęcony językowi programowania R, służącego m.in. do analizy statystyczno-ekonometrycznej danych, wizualizacji otrzymanych wyników oraz Data Science.

 1. Wprowadzenie do środowiska R (program R i R Studio, zasady efektywnej pracy, przegląd procedur bazodanowych i statystycznych, automatyzacja pracy, optymalne przetwarzanie danych, podstawowa i średniozaawansowana wizualizacja danych).
 2. Raportowanie i wizualizacja danych (zaawansowane metody pracy z danymi, przetwarzanie potokowe, tworzenie zaawansowanych i nowoczesnych wizualizacji danych, tworzenie interaktywnych wykresów, automatyczne raporty z wykorzystaniem Rmarkdown).
 3. Programowanie w pakiecie R (systemy obiektowe w R, tworzenie własnych funkcji, obsługa błędów, obliczenia równoległe, korzystanie z języka C++ w R, zarządzanie środowiskami w R, niestandardowa , metaprogramowanie, ewaluacja kodu, profilowanie kodu, debugowanie funkcji).
 4. Statystyka matematyczna (procedura testowania statystycznego, przegląd modeli statystycznych, interpretacja i wizualizacja wyników badań) – nauka i wykorzystanie metod statystycznych w naukach społecznych (zarządzanie, ekonomia, psychologia, socjologia, marketing) oraz medycynie (biostatystyka).
 5. Machine Learning w R – część 1 (uczenie nienadzorowane – PCA i analiza czynnikowa, analiza korespondencji, metody klasteryzacji danych, analiza, analiza koszykowa (market basket analysis), system rekomendacyjne, dobre praktyki w Data Science).
 6. Machine Learning w R – część 2 (uczenie nadzorowane – m. in. metody regularyzacji w problemach regresyjnych – LASSO, Ridge Regression, ElasticNet, LARS, PLS, drzewa decyzyjne i regresyjne w problemach klasyfikacyjnych i regresyjnych, Naive Bayes, metoda K najbliższych sąsiadów, metody kombinowania prognoz (ensembling) – bagging, lasy losowe (random forest), boosting).
 7. Ekonometria w R, poziom średnio zaawansowany i zaawansowany – techniki estymacji (metoda najmniejszych kwadratów, klasyczny model regresji liniowej oraz uogólnione modele liniowe) oraz metodologia (konstrukcja modelu ekonometrycznego, szukanie formy funkcyjnej, oszacowanie i weryfikacja wyników i diagnostyka), analiza szeregów czasowych, zastosowanie symulacji Monte Carlo.
 8. Ekonometria w R, poziom ekspercki – techniki estymacji (metoda największej wiarygodności, modelowanie zmiennej dyskretnej, modele przestrzenne), zagadnienia metodologiczne (badanie przyczynowości w modelu, selection bias, problem endogeniczności), ekonometria panelowa, modele konwergencji i dyfuzji.
 9. Ekonometria przestrzenna w R, poziom ekspercki – wizualizacja danych przestrzennych, konstrukcja macierzy wag i diagnostyka autokorelacji przestrzennej, obserwacja i analiza klastrów przestrzennych, kontrola zjawiska heterogeniczności i zależności przestrzennej, przegląd technik estymacji zaawansowanych modeli z komponentami przestrzennymi.

Best SQL

Kursy z programu Microsoft Access

Pakiet szkoleń z pracy na bazach danych i języka kwerend SQL.

 1. MS Access – poziom podstawowy i średnio zaawansowany (podstawy języka SQL, pisanie kwerend i generowanie raportów, tworzenie tabel Accessa, indeksowanie oraz zmiany struktury tabel, projektowanie baz danych).
 2. Access VBA – poziom zaawansowany i ekspercki (przegląd obiektów Access, automatyzacja pracy za pomocą makropoleceń, obsługa procedur zdarzeń, integracja języka SQL w ramach makr VBA, tworzenie zaawansowanych kwerend).

sas

Kursy w pakiecie SAS

Pakiet szkoleń poświęcony językowi programowania SAS stanowiącego alternatywę dla programu R.

 1. Przetwarzanie danych w SAS 4GL – poziom podstawowy (krok DATA i PROC, kompilacja kroku DATA, formaty, informaty, import danych do SAS, łączenie, przekształcanie i porównywanie zbiorów danych, podstawy ODS, wykorzystanie zbiorów słownikowych).
 2. Zaawansowane przetwarzanie danych w SAS 4GL – poziom średnio zaawansowany (przetwarzanie danych w podgrupach, wykorzystanie pętli DO, podstawy SQL w SAS, zaawansowane techniki wczytywania danych z plików tekstowych, indeksowanie danych, niesekwencyjny odczyt obserwacji, więzy integralności, wersjonowanie i audyt zbiorów, wykorzystanie tablic i tablic tymczasowych (ARRAY), zaawansowane sortowanie danych).
 3. Makroprogramowanie w SAS – poziom średnio zaawansowany i zaawansowany (specyfika makrojęzyka, makrozmienne, makrofunkcje i makrodefinicje, ochrona symboli specjalnych, tworzenie makrozmiennych w kroku DATA i proc SQL, złożone makroprogramy, tworzenie prostych aplikacji w trybie tekstowym, przechowywanie makr).
 4. Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne w SAS – poziom średnio zaawansowany (analiza rozkładu zmiennej ilościowej i jakościowej, w tym graficzna, testy dotyczące średnich i wskaźników struktury w jednej, dwóch i więcej niż dwóch próbach, testy nieparametryczne dotyczące porównywania rozkładów).
 5. Modele regresyjne w SAS – poziom średnio zaawansowany (korelacja i regresja liniowa, interpretacja wyników regresji i dodatkowych testów, formy funkcyjne sprowadzalne do liniowej, wykrywanie obserwacji nietypowych, metody automatycznego doboru zmiennych, zaawansowana diagnostyka modelu).
 6. Modelowanie zjawisk dyskretnych w SAS – poziom średnio zaawansowany (modele dla binarnej zmiennej zależnej – logit i probit, ocena jakości dopasowania modelu, metody automatycznego doboru zmiennych, modelowanie zjawisk o charakterze porządkowym i nominalnym – logit/probit porządkowy i wielomianowy, modele dla liczebności – model Poissona, model ujemny dwumianowy, model ZIP/ZINB).
 7. Zaawansowany warsztat analityka w SAS – poziom ekspert (automatyczne wczytywanie i przetwarzanie dużej ilości danych, wykorzystanie SQL na platformie SAS, ciekawe efekty graficzne, tworzenie animacji, generowanie wyników analiz w postaci interaktywnych wielopoziomowych stron html w technologii drill-down, tworzenie złożonych dashboardów analitycznych, komunikacja z MS Excel).
  Więcej informacji o szkoleniach z SAS

Zaufali nam

Rekomendacje od naszych klientów

Logo Millennium BankProjekt realizowany z LabMasters potwierdził trafność decyzji Banku dotyczącej wdrożenia platformy opartej na komponentach open source. Zbudowane relacje zaowocowały organizacją wspólnej konferencji Data Science w biznesie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prelegentami byli w znacznej części uczestnicy warsztatów. Dlatego zdecydowaliśmy się na rekomendację współpracy z firmą LabMasters i polecamy ją także innym przedsiębiorcom. Pełny tekst referencji.


Alior Bank LogoProjekt szkoleniowy odbywał się w formie warsztatów, podczas których LabMasters przygotowało obszerne i profesjonalnie wykonane materiały dydaktyczne: prezentacje, skrypty, bazy danych, zadania z rozwiązaniami. Na wyróżnienie zasługuje wykonanie warsztatów przez prowadzącego. Piotr Ćwiakowski jest utalentowanym dydaktykiem – biegle porusza się w środowisku R i posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę na temat zastosowań biznesowych uczenia maszynowego. Pełny tekst referencji.


Logo BPGPan dr Kusztelak jest z całą pewnością profesjonalistą w swojej dziedzinie. Jednocześnie jego doskonałe zdolności interpersonalne sprawiają, że szkolenia są bardzo przyjazne kursantom i pozwalają rozszerzyć oraz utrwalić na bieżąco, zdobytą podczas nich wiedzę. (…) W związku z powyższym rekomendujemy Pana dr Kusztelaka jako rzetelnego partnera biznesowego i fachowca w swojej dziedzinie. Pełny tekst referencji.

Logo ComeUwWspółpraca dr Kusztelaka z kadrą zarządzającą projektem także przebiegała wzorcowo – dał się poznać nie tylko jako profesjonalista w dziedzinie, ale także jako osoba o doskonałych umiejętnościach interpersonalnych. (…) W związku z powyższym rekomendujemy Pana dr. Przemysława Kusztelaka, jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera. Pełny tekst referencji.


Ze swoich obowiązków dr Kusztelak wywiązuje się sprawnie i terminowo. Jego pracę charakteryzuje sumienność i zaangażowanie w realizowane zajęcia, a także bardzo życzliwy stosunek do Uczestników. (…) Pozytywny odbiór zarówno kursów, jak i samej osoby Prowadzącego ma odzwierciedlenie w wysokich ocenach w raportach z ewaluacji zajęć i entuzjastycznych komentarzach do kursu. Pełny tekst referencji.


Logo Pko Bank Polski(…) Projekt został zrealizowany z pomysłowością i kreatywnością. Wdrożone rozwiązanie znacząco obniżyło przewidywane zaangażowanie pracowników Banku konieczne do przeprowadzenia samooceny ryzyka operacyjnego, automatyzując i przyśpieszając cały proces Pełny tekst referencji.


Logo Alfa-NetWszystkie zajęcia odbyły się w zaplanowanym czasie i zgodnie z harmonogramem. (…) Z perspektywy Alfa-net było to szkolenie o bardzo wysokiej jakości przede wszystkim ze względu na formułę szkolenia zamkniętego zaprojektowanego przez Prowadzącego na nasze potrzeby. Pełny tekst referencji.


logo agencja ochrony technologii medycznejUczestnicy wysoko ocenili umiejętności i wiedzę Pana Piotra Ćwiakowskiego, jego sposób przekazywania treści, a także zdolności motywowania do pracy podczas zajęć. Docenione zostały również jego kompetencje komunikacyjne,  w tym kontakt z grupą oraz jasne formułowanie przekazu. Pełny tekst referencji.


logo ioś pibSzkolenie zostało przygotowane i przeprowadzane w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Materiały szkoleniowe były obszerne, wyczerpujące i zawierały wiele informacji użytecznych dla uczestników szkolenia. Pełny tekst referencji.


Logo PlayProfesjonalizm, wysokie umiejętności dydaktyczne prowadzących i osiągnięte rezultaty skłoniły nas do zamówienia dwóch kolejnych szkoleń: „Zaawansowanej statystyki i ekonometrii w R” oraz „Warsztatów z Machine Learning w R”. Pełny tekst referencji.