REGULAMIN KURSÓW OTWARTYCH


A. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania kursów otwartych (zwanych dalej Kursami) oferowanych na witrynie https://labmasters.pl.
 2. Kurs otwarty składa się z dwóch elementów:
  1. Materiały kursowe dostępne w formie elektronicznej, do których stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (m.in. w zakresie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przepisy o dostarczaniu treści cyfrowych).
  2. Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzaniu szkolenia, do której mają zastosowanie przepisy o umowie o świadczeniu usług.
 3. Organizatorem Kursów, administratorem witryny https://labmasters.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest LabMasters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-241, ul. Długa 44/50, KRS 0000110876, REGON 011249403, NIP 526-10-36-904, zwana dalej LabMasters.
 4. Ogólne zasady organizacji Kursów określa załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdujący się pod adresem: https://labmasters.pl/kursy-otwarte/.
 5. Zawartość merytoryczna Kursu oraz terminarz zajęć podane są na podstronie danego Kursu.
 6. Ceny kursów podane na stronie https://labmasters.pl:
  1. Są cenami brutto (zawierają podatek VAT), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (brak numeru NIP w formularzu rejestracyjnym).
  2. Są cenami netto (nie zawierają podatku VAT, który trzeba doliczyć do kwoty netto według stawki 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.
 7. LabMasters nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w wyniku przerwy lub zakłóceń w organizacji i przeprowadzaniu Kursów, bądź witryny https://labmasters.pl spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub awarią systemu teleinformatycznego wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie LabMasters.
 8. W sytuacjach wymienionych w pkt. 7. LabMasters zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsca realizacji zajęć w ramach danego Kursu.
 9. LabMasters zastrzega możliwość zmiany prowadzącego Kurs przed lub w trakcie trwania Kursu (zastępstwo).
 10. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na stronie https://labmasters.pl należą do LabMasters i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga zgody LabMasters.
 11. Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:
  1. Rejestracja, organizacja i przeprowadzanie Kursów.
  2. Wystawienie faktury, rachunku bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w Kursie.
  3. Komunikacja pomiędzy LabMasters i uczestnikami Kursów.
  4. Przesyłanie informacji dotyczących oferty Kursów i innych spotkań, warsztatów i wydarzeń współorganizowanych przez LabMasters.
 12. Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach Kursów w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z LabMasters.

  Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach Kursów w formie elektronicznej są dostępne dla uczestników na platformie e-learning co najmniej do zakończenia trwania kursu.

B.Rejestracja na Kursy

 1. Rejestracja na Kursy odbywa się poprzez stronę labmasters.pl.
 2. Na Kursy może zarejestrować się każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu rezerwacji miejsca na Kursie użytkownik strony musi wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie poświęconej danemu Kursowi. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.
 4. O kwalifikacji na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc na Kursie, kolejne osoby umieszczane są na liście rezerwowej.
 5. Osoba, która otrzyma na adres e-mail informację o rezerwacji miejsca na danym Kursie, ma obowiązek dokonać opłaty za uczestnictwo w wysokości pełnej ceny danego Kursu podanej na odpowiedniej podstronie oraz w treści maila potwierdzającego rezerwację miejsca w ciągu:
  1. 7 dni od otrzymania tej wiadomości w przypadku jeśli do uruchomienia kursu zostało co najmniej 30 dni.
  2. 72 godzin od otrzymania tej wiadomości jeśli do uruchomienia kursu zostało mniej 30 dni, jednak nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Opłatę należy wpłacić na konto o numerze: 13 1020 1026 0000 1102 0497 4129 (właściciel: LabMasters sp. z o.o.) w tytule wpisując numer rezerwacji (numer faktury pro forma) przesłany elektronicznie w wiadomości, o której mowa w pkt. 17.
 7. Po dokonaniu terminowej opłaty, osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym (w formularzu podano jej imię, nazwisko, email) zostaje zapisana na Kurs i staje się jego uczestnikiem (prawidłowo zakończona rejestracja).
 8. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, LabMasters zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zaoferowania miejsca pierwszej osobie z listy rezerwowej z zastrzeżeniem pkt. 20a.
  1. 20a. Osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym (w formularzu podano jej imię, nazwisko, email) zostaje zapisana na Kurs (prawidłowo zakończona rejestracja) również po łącznym spełnieniu następujących warunków:
   1. zawartych w pkt. 14, 15, 16,
   2. wyrażenie zgody przez LabMasters na płatność po rozpoczęciu kursu w uzgodnionym terminie,
   3. dostarczenie oświadczenia, według wzorca przesłanego przez LabMasters, podpisanego przez podmiot dokonujący opłaty, o zobowiązaniu do dokonania płatności za uczestnictwo w Kursie w wysokości pełnej ceny danego Kursu powiększonej o opłatę administracyjną (w wysokości 100 zł netto), w terminie uzgodnionym z LabMasters i zgodnie z pkt. 18,
   4. dokonanie opłaty w uzgodnionym terminie zgodnie z podpunktem c. i pkt. 18.
 9. LabMasters zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników w przypadku złamania:
  1. Postanowień Regulaminu.
  2. Przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Dobrych obyczajów.
  4. Regulaminu i zasad korzystania z infrastruktury (m. in. laboratorium informatycznego) budynku, w którym odbywają się zajęcia.
  5. Przepisów prawa o ochronie praw autorskich.
 10. Na stronie danego Kursu oraz w treści wiadomości elektronicznych wysyłanych podczas procesu rejestracji, mogą zostać podane dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Kurs.
 11. Osoby rejestrujące się na Kurs, jak i uczestnicy Kursu, do czasu jego zakończenia, są zobowiązani do regularnego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji.
 12. W chwili prawidłowo zakończonej rejestracji pomiędzy uczestnikiem, a LabMasters zostają zawarte: umowa sprzedaży materiałów do Kursu na który dokonano rejestracji, dostępnych na platformie e-learning https://moodle.labmasters.pl (Umowa Sprzedaży) oraz umowa o świadczenie usługi polegającej na organizacji oraz przeprowadzeniu Kursu, na który dokonano rejestracji, zwana dalej Umową Szkoleniową. Warunki obu umów (zwanych łącznie Umowami) określone są przepisami Regulaminu.

C. Rezygnacja z Kursu

 1. LabMasters, najpóźniej do dnia rozpoczęcia Kursu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umów (anulowania Kursu) bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umów przez LabMasters, uczestnicy danego Kursu otrzymują zwrot wniesionych opłat w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Uczestnik będący konsumentem, który dokona płatności za Kurs, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umów (Umowy Szkoleniowej oraz Umowy Sprzedaży) może odstąpić od nich bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 28-31.
 4. W przypadku zalogowania się przez uczestnika Kursu na platformę e-learning i wejścia na stronę Kursu, uczestnik Kursu uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych Kursu w formie elektronicznej, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo do odstąpienia wygasa również jeśli uczestnik uczestniczy w co najmniej jednych z zajęć Kursu, na których są udostępniane materiały elektroniczne.
 5. Jeżeli uczestnik odstąpi od Umowy Szkoleniowej w trakcie trwania Kursu, LabMasters ma obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej ułamkowi zajęć, które jeszcze się nie odbyły.
 6. Uczestnik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Szkoleniowej oraz Umowy Sprzedaży po jej zawarciu.
 7. Nieobecność na zajęciach Kursu nie jest podstawą do żądania zwrotu części lub całości opłaty za materiały szkoleniowe lub usługę szkoleniową.
 8. Umowa Szkoleniowa jest zawarta na czas oznaczony i może ją wypowiedzieć tylko uczestnik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego i tylko z ważnych powodów. W skutek wypowiedzenia umowy LabMasters zwraca uczestnikowi opłatę za usługę szkoleniową, po potrąceniu: kosztów poniesionych przez LabMasters do momentu złożenia wypowiedzenia (np. koszty organizacyjne związane z rejestracją) oraz części opłaty odpowiadającej zrealizowanym do momentu wypowiedzenia zajęciom jeśli wypowiedzenie miało miejsce po rozpoczęciu Kursu.
 9. Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zobowiązania ciągłego i nie można jej wypowiedzieć.
 10. Uczestnik może odstąpić od Umowy lub wypowiedzieć Umowę, składając LabMasters oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@labmasters.pl w treści podając stosowne oświadczenie oraz nazwę Kursu.
 11. Stosowne oświadczenie powinno zawierać prośbę o zwrot opłaty za Kurs (z zastrzeżeniem potrąceń przewidzianych w pkt. 29 i 32).
 12. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzenia Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, LabMasters w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrotu wniesionej przez niego opłaty, z zastrzeżeniem punktów 27-34.
 13. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do osoby dokonującej opłaty za osobę zarejestrowaną na Kurs.

D. Zaświadczenia i certyfikaty

 1. Uczestnik Kursu, który był obecny na co najmniej 65% spotkań, otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w Kursie (w wersji elektronicznej – pdf).
 2. Uczestnik Kursu, który przystąpi i zda pozytywnie egzamin z zakresu treści Kursu, ma prawo do otrzymania certyfikatu ukończenia Kursu poświadczającego nabyte umiejętności i posiadaną wiedzę.

E. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Polityka LabMasters w zakresie ochrony danych osobowych jest opisana w Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: https://labmasters.pl/kursy-otwarte/polityka-prywatnosci/.

F. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i jego integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.