Efektywna praca w programie MS Excel (wersja do 2019) - elearning

550 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 676,50 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe

E2-old

Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Zadań dodatkowych
Rok dostępu do e-learningu

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL (lub nowszy)

Miejsce: Platforma Moodle

Opis kursu

Zakres kursu Efektywna praca w programie MS Excel – E-learning, obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, funkcje bazodanowe, zakresy dynamiczne, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe, tworzenie automatycznych raportów oraz tworzenie szablonów dla innych użytkowników.
Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do analizy danych w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie średniozaawansowanym. 

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Rejestracja na kurs w wersji Excela od 2021 i 365

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w nowszej wersji tego kursu, która jest dostosowana do Excela w wersjach od 2021 i 365, naciśnij przycisk Zobacz szczegóły.

Tematyka kursu

Przypomnienie działania podstawowych narzędzi.

Porządkowanie danych: Znajdź/Zamień, Tekst jako kolumny, Usuń duplikaty.

Przypomnienie importu danych.

Import z innych plików Excela, z plików tekstowych, ze stron Internetowych, z baz danych.

Porządkowanie danych.

Użycie funkcji tekstowych (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY(), operator &, LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU()).

Tworzenie zbiorczych tabel.

Narzędzie Przejdź do…, funkcje wyszukiwania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO(), PODAJ.POZYCJĘ()), funkcje adresu (m.in. ADRES(), ADR.POŚR(), INDEKS()), funkcje zagnieżdżone i megaformuły.

Praca z bazami danych w Excelu.

Filtrowanie danych (liczbowych, tekstowych, dat), funkcje z grupy SUMY.CZĘŚCIOWE(), narzędzia z grupy Konspekty (Grupuj/Rozgrupuj, Suma częściowa), tabele danych (tworzenie automatycznych odwołań, przykłady odwołań strukturalnych), stosowanie nazw (stałe liczbowe, stałe tekstowe, stałe tablicowe, formuły, zakresy danych, dynamiczne zakresy danych), analiza rzeczywistych przykładów.

Zaawansowane tabele przestawne.

Grupowanie i filtrowanie zmiennych, statystyki i zaawansowane opcje obliczeń, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne, tworzenie tabel przestawnych z zewnętrznych źródeł danych oraz na danych skonsolidowanych.

Analiza danych za pomocą funkcji.

Funkcje statystyczne, logiczne, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń oraz funkcji bazodanowych (m.in. BD.ILE.REKORDÓW(), BD.ŚREDNIA(), BD.ODCH.STANDARD()).

Zaawansowana analiza danych.

Wykorzystanie formuł tablicowych: praca na formułach tablicowych, operatory, znaczniki i symbole wieloznaczne, liczne przykłady zastosowań formuł tablicowych.

Formatowanie warunkowe.

Używanie zaawansowanych reguł i tworzenie własnych, liczne przykłady (m.in. wyróżnianie całych wierszy tabel dla obserwacji spełniających zadane kryteria, tworzenie automatycznych podpowiedzi, tworzenie automatycznych formularzy).

Sprawdzanie poprawności danych.

Analiza wbudowanych kryteriów i tworzenie własnych, tworzenie formularzy odpornych na błędy (m.in. wartości spoza listy, zduplikowane wartości, pozostawienie pustych obserwacji).

Tworzenie arkuszy przyjaznych dla użytkownika.

Formanty formularza, szablony.

Czego się nauczysz

Kończąc kurs Efektywna praca w programie MS Excel – E-learning, uzyskasz umiejętność wydajnego i efektywnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego zaawansowanych narzędzi oraz funkcji. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: przygotowanie danych do analizy (funkcje tekstowe oraz wyszukiwania i adresu), pracę z bazami danych (import danych, tworzenie tabel, odwołania dynamiczne, definiowanie zakresów dynamicznych), analiza danych (funkcje zliczania i obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe i tablicowe, zaawansowane tabele przestawne), tworzenie automatycznych raportów, tworzenie interfejsu użytkownika dla raportów (formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności, formanty formularza). Zdobyta na kursie wiedza pozwoli Ci na m.in. tworzenie zaawansowanych raportów i interpretować uzyskane w nich wyniki.