MS Excel w zastosowaniach statystycznych - elearning

490 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 602,7 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe

E3

Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Aplikacje statystyczne
Rok dostępu do e-learningu

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

 Certyfikat ukończenia  

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL (lub nowszy)

Miejsce: Platforma Moodle

Opis kursu

Zakres kursu MS Excel w zastosowaniach statystycznych – E-learning, obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Do kursu MS Excel w zastosowaniach statystycznych – E-learning dołączone są liczne przykłady, któe pozwolą uczestnikom poznać praktyczne zastosowanie analiz statystycznych w różnych dziedzinach pracy.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela.

Uwaga: uczestnicy otrzymają materiały elektroniczne do książki Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych – praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych oraz aplikacje w postaci dodatków statystycznych, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu, m.in. tworzyć histogramy i box-ploty, przeprowadzać weryfikację hipotez w oparciu o testy nieparametryczne, tworzyć modele regresji i sprawdzać ich poprawność.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learning MOODLE

Szczegółowa tematyka kursu

Szeregi czasowe.

Prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych jak również analiza danych w składająca się z analiz giełdowych, walutowych oraz  makroekonomicznych.

Statystyki opisowe.

Średnia, mediana, dominanta, percentyle ponadto odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy i współczynniki zmienności który zawiera metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja czyli histogramy oraz wykresy pudełkowe – tzw. BoxPlot.

Miary korelacyjne.

Metody wyliczania, interpretacja oraz wizualizacja (wykresy punktowe).

Testowanie hipotez statystycznych.

Budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu jak również interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników oraz testy nieparametryczne.

Modele regresji.

Model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu – jakość dopasowania, błędy ponadto współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe oraz praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych.

Badania operacyjne (optymalizacja).

Problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń oraz parametry obliczeń.

Badania operacyjne (symulacja).

Zastosowania symulacji w ekonomii i biznesie, metoda Monte Carlo – idea, sposób użycia jej wady i zalety. Szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – biznesplan, badanie zysków firmy jak również analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji.

Przykłady aplikacji statystycznych.

W Ms Excelu służących do tworzenia histogramów oraz wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych.

Czego się nauczysz

Na kursie MS Excel w zastosowaniach statystycznych – E-learning, uzyskasz umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych w programie MS Excel. Nauczysz się wykorzystywać jego zaawansowane narzędzia. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia takie jak szeregi czasowe, miary statystyczne czyli statystyki opisowe oraz korelacyjne, testowanie hipotez statystycznych, modele regresji liniowej jak również badania operacyjne zawierające metody optymalizacyjne oraz symulacyjne. Dzięki kursowi będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi w Excelu. Nauczysz się tworzyć wykresy (histogramy, punktowe, pudełkowe tzw. BoxPlot), używać dodatku statystycznego Analiza danych (AnalysisToolPak), używać dodatku optymalizacyjnego Solver. Będziesz często korzystać z dodatków statystycznych stworzonych przez innych użytkowników jak również tworzyć własne narzędzia statystyczne przy użyciu wbudowanych funkcji Excelowych. Będziesz także wiedział(a) jak m.in. stawiać i weryfikować hipotezy statystyczne, tworzyć poprawne modele ekonometryczne i interpretować ich wyniki, konstruować modele zysków w firmie w zależności od danych wejściowych (m.in. cena, sprzedaż, koszty, podatki) oraz tworzyć finansowe biznesplany z rozróżnieniem scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych.