REGULAMIN KURSÓW OTWARTYCH

(obowiązujący do 12.06.2017)


A. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania kursów otwartych (zwanych dalej Kursami) oferowanych na witrynie labmasters.pl.
 1. Organizatorem kursów oferowanych poprzez witrynę labmasters.pl, administratorem witryny labmasters.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest COFFEE LOVERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-854, Al. Jana Pawła II 23, KRS 0000110876, REGON 011249403, NIP 526-10-36-904, zwana dalej LabMasters.
 1. Ogólne zasady organizacji kursów określa załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdujący się pod adresem: http://labmasters.pl/kursy-otwarte/
 1. Zawartość merytoryczna Kursu oraz terminarz zajęć podane są na podstronie danego Kursu.
 1. Ceny kursów otwartych, podane na labmasters.pl, zawierają podatek VAT.
 1. LabMasters nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w wyniku przerwy lub zakłóceń w organizacji i przeprowadzaniu Kursów, bądź witryny labmasters.pl spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub awarią systemu teleinformatycznego wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie LabMasters.
 1. W sytuacjach wymienionych w pkt. 6. LabMasters zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsca realizacji zajęć w ramach danego Kursu.
 1. LabMasters zastrzega możliwość zmiany prowadzącego Kurs przed lub w trakcie trwania Kursu (zastępstwo).
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na stronie labmasters.pl należą do LabMasters i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga zgody LabMasters.
 1. Dane osobowe gromadzone są w celu:

a) rejestracji, organizacji i przeprowadzania Kursów,

b) wystawienia faktury, rachunku bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu,

c) komunikacji pomiędzy LabMasters i uczestnikami Kursów,

d) przesyłania informacji dotyczących oferty Kursów.

 1. Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach Kursów w formie elektronicznej lub drukowanej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek.

B. Rejestracja na Kursy

 1. Rejestracja na Kursy odbywa się poprzez stronę labmasters.pl.
 1. Na Kursy może zarejestrować się każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W celu rezerwacji miejsca na Kursie użytkownik strony musi wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie poświęconej danemu Kursowi. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.
 1. O kwalifikacji na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc na Kursie, kolejne osoby umieszczane są na liście rezerwowej.
 1. Osoba, która otrzyma na adres e-mail informację o rezerwacji miejsca na danym Kursie, ma obowiązek w ciągu 72 godzin od otrzymania tej wiadomości dokonać opłaty za uczestnictwo w wysokości pełnej ceny danego Kursu (podanej na odpowiedniej podstronie oraz w treści maila potwierdzającego rezerwację miejsca).
 1. Opłatę należy wpłacić na konto o numerze: 44 1950 0001 2006 8399 2207 0002 (właściciel: COFFEE LOVERS Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 23) w tytule wpisując numer rezerwacji (numer faktury pro forma) przesłany elektronicznie w wiadomości, o której mowa w pkt. 16.
 1. Po dokonaniu terminowej opłaty, osoba zostaje zapisana na Kurs i staje się jego uczestnikiem (prawidłowo zakończona rejestracja).
 1. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, LabMasters zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zaoferowania miejsca pierwszej osobie z listy rezerwowej.
 1. LabMasters zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników w przypadku złamania:

a) postanowień Regulaminu,

b) przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

c) dobrych obyczajów,

d) regulaminu i zasad korzystania z infrastruktury (m. in. laboratorium informatycznego) budynku, w którym odbywają się zajęcia.

 1. Na stronie danego Kursu oraz w treści wiadomości elektronicznych wysyłanych podczas procesu rejestracji, mogą zostać podane dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Kurs.
 1. Osoby rejestrujące się na Kurs, jak i uczestnicy Kursu, do czasu jego zakończenia, są zobowiązani do regularnego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji.
 1. W chwili prawidłowo zakończonej rejestracji pomiędzy uczestnikiem, a LabMasters zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu materiałów szkoleniowych, organizacji oraz przeprowadzenia Kursu, na który dokonano rejestracji, zwana Umową. Warunki Umowy określone są przepisami Regulaminu.

C. Rezygnacja z Kursu

 1. LabMasters, najpóźniej do dnia rozpoczęcia Kursu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (anulowania Kursu) bez podania przyczyny.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez LabMasters, uczestnicy danego Kursu otrzymują zwrot wniesionych opłat w ciągu 2 dni roboczych.
 1. Użytkownik będący konsumentem, który dokona płatności za Kurs może w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając LabMasters oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@labmasters.pl w treści podając stosowne oświadczenie oraz nazwę Kursu.
 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, LabMasters w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrotu wniesionej przez niego opłaty, z zastrzeżeniem punktu 26.
 1. Jeżeli uczestnik odstąpi od Umowy w trakcie trwania Kursu, LabMasters ma obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej ułamkowi zajęć, które jeszcze się nie odbyły.
 1. Nieobecność na zajęciach Kursu nie jest podstawą do żądania zwrotu części lub całości opłaty za Kurs.
 1. Użytkownik nie będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od Umowy po jej zawarciu.
 2. Rezygnując z Kursu, uczestnik może wskazać inną osobę, która zamiast niego będzie uczęszczała na Kurs. Użytkownik informuje o tym fakcie drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres biuro@labmasters.pl. LabMasters w takich przypadkach nie zwraca opłaty za Kurs osobie rezygnującej z Kursu.

D. Zaświadczenia i certyfikaty

 1. Uczestnik Kursu, który był obecny na co najmniej 65% spotkań, otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w Kursie (w wersji elektronicznej – pdf).
 2. Uczestnik Kursu, który przystąpi i zda pozytywnie egzamin z zakresu treści Kursu, ma prawo do otrzymania dyplomu ukończenia Kursu poświadczającego nabyte umiejętności i posiadaną wiedzę.

E. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i jego integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.