składa się z 3 kursów o różnym stopniu zaawansowania, podczas których, oprócz nauki samego programu, uczestnicy mają możliwość poznania nowoczesnych metod analizy danych. Osobom, które nie miały wcześniej styczności z R i/lub statystyką sugerujemy następującą kolejność: „Analiza i wizualizacja danych w R”, „Podstawy statystyki matematycznej w R”, „Zaawansowana statystyka matematyczna w R”.

kurs R LabMasters - Easie R

Zaawansowana statystyka matematyczna w R

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,70/5,00 – 90% ocen pozytywnych

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: R Project / R Foundation

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


597 zł
(485,37 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Kurs Zaawansowana statystyka matematyczna w R na poziomie zaawansowanym, dla osób które mają dobrze opanowane podstawy statystyki matematycznej i posiadają praktykę w pracy z danymi. Grupą docelową są członkowie zespołów analitycznych i badawczych w podmiotach prywatnych i publicznych.
Kurs jest kompendium wiedzy i umiejętności o zaawansowanych metodach statystycznych – od modelu ANOVA i testu Kruskala Wallisa po modele statystyki wielowymiarowej – analizę czynnikową i PCA i wprowadzenie do Data Miningu. Aplikacja modeli prezentowane są w praktycznych przykładach – uczestnicy mają możliwość zmierzenia się z konkretnym problemem badawczym, następnie szacują pod kierunkiem prowadzącego właściwy model – oceniają jego przydatność i poprawność stosując odpowiednie testy statystyczne.


Zapisy na kurs

W tym momencie rejestracja na kurs Zaawansowana statystyka matematyczna w R jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.
Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Wprowadzenie/powtórzenie.

Procedura weryfikacji hipotez statystycznych, budowa przedziału ufności, badanie mocy testu, metody randomizacji (blokowa, warstwowa, losowanie z klastrów).

Zaawansowane narzędzia statystyczne i ich zastosowanie w praktyce.

Bootstrap i Monte Carlo.

Propensity Score Matching (PSM).

Metodologia i zastosowanie, przykłady użycia, case study.

Zaawansowana analiza korelacji.

Zaawansowane testy korelacji, korelogramy, korelacja nieliniowa.

Zaawansowane tablice kontyngencji.

Przegląd testów niezależności, przegląd testów siły związku, ilorazy szans i relatywnego ryzyka, czułość, specyficzność i dokładność,

Analiza korespondencji.

Metodologia, diagnostyka, metody wizualizacji,

Model ANOVA.

Budowa modelu, testowanie założeń, obciążenia Lovella, porównania wielokrotne i poprawka Tukeya, ANOVA jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, model z interakcją.

Testowanie istotności efektów (I, II i III rodzaju), rozszerzenia modelu.

Modele z obserwacjami zależnymi, model ANCOVA, model MANOVA, model nieparametryczny Kruskalla-Wallisa.

Analiza przeżycia.

Funkcja przeżycia, funkcja hazardu (ryzyka), estymator Kaplana Meiera, Model Coxa, zastosowanie analizy przeżycia w badaniach medycznych.

Zaawansowana analiza regresji liniowej.

Budowa i diagnostyka modelu, analiza reszt (normalność, autokorelacja, heteroskedastyczność), analiza obserwacji odstających (odległość Cooka, wykres dźwigni), badanie stabilności oszacowań (test Chowa) wybór najlepszej formy funkcyjnej (przekształcenie Boxa-Coxa, test ilorazu wiarygodności).

Wstęp do Data Miningu i Machine Learning.

Analiza głównych składowych (PCA), drzewa klasyfikacyjne – estymacja, interpretacja diagnostyka.


Czego się nauczysz

Podczas kursu Zaawansowana statystyka matematyczna w R nabędziesz umiejętność posługiwania się modelami statystycznymi, poznasz ich mocne i słabe strony. Będziesz potrafi wykonywać profesjonalną analizę danych, formułować i weryfikować hipotezy statystyczne oraz modelować zależności, stosując średnio zaawansowane i zaawansowane narzędzia statystyczne. Nauczymy Cię dobrać właściwą technikę statystyczną do postawionego problemu badawczego, a także przekażemy wiedzę o procedurach i funkcjach pakietu R potrzebnych do oszacowania zaawansowanego modelu statystycznego.

Opinie uczestników

„Świetny zakres tematyczny! Oby więcej takich kursów!”


„Ciekawy format zajęć, temat trudny ale przedstawiony w interesujący sposób, profesjonalne podejście do prowadzenia zajęć przez Panią Ewę i Pana Piotra sprawiło, że czekam na kolejne kursy.”


„Bardzo dobry kurs. Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani.”


„Świetni prowadzący, specjaliści w tym temacie.”


„Bardzo duża ilość informacji przedstawiona w interesujący i nieprzytłaczający sposób.”


„Bardzo solidnie przygotowany kurs, znakomicie poprowadzony.”


„Kurs zdecydowanie godny polecenia – wysoka intensywność zajęć, przystępny sposób prowadzenia oraz bardzo duża ilość informacji. Bardzo dużym plusem są gotowe wykłady, które łatwo opatrywać własnymi komentarzami.”