składa się z 3 kursów o różnym stopniu zaawansowania, podczas których, oprócz nauki samego programu, uczestnicy mają możliwość poznania nowoczesnych metod analizy danych. Osobom, które nie miały wcześniej styczności z R i/lub statystyką sugerujemy następującą kolejność: „Analiza i wizualizacja danych w R”, „Podstawy statystyki matematycznej w R”, „Zaawansowana statystyka matematyczna w R”.

kurs R LabMasters - Easie R

Podstawy statystyki matematycznej w R

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,70/5,00 – 100% ocen pozytywnych

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: R Project / R Foundation

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


687 zł
(558,54 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Kurs Podstawy statystyki matematycznej w R, powstał w wyniku analizy podręczników ze statystyki matematycznej dostępnych na rynku. Dlaczego nie można opowiedzieć tego w sposób ciekawy i intuicyjny? Dlaczego niektóre fundamentalne kwestie są przemilczane w większości książek i trzeba się ich samemu domyślać? Jeśli interesuje Cię jak dobrze skonstruować i wykonać badanie statystyczne lub po prostu chcesz poznać statystykę matematyczną od podstaw i zrozumieć wszystko od A do Z – to jest kurs dla Ciebie.
Oprócz solidnego i szczegółowego wyjaśnienia sensu badań statystycznych na tym kursie oferujemy solidny i szeroki przegląd podstawowych testów statystycznych – testów Z, t-Studenta, testów nieparametrycznych, analizy korelacji czy badania zależności zjawisk w tablicy wielodzielniczej (kontyngencji).


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 25.01.2019-09.02.2019, piątki w godz. 16.30-20.30 i soboty w godz. 9:30-13:30
Daty zajęć: 25.01, 26.01, 01.02, 02.02, 08.02, 09.02
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zapisz Mnie


Zapisy do innych grup

W tym momencie rejestracja na kurs Podstawy statystyki matematycznej w R w innym terminie jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.
Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Metodologia badań statystycznych.

Projektowanie i przeprowadzanie badania, randomizacja próby, próbkowanie z populacji.

Statystyka opisowa.

Miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, histogram, wykres pudełkowy, wykres słupkowy, rozkład empiryczny zmiennej, rozkłady statystyczne zmiennej ciągłej i dyskretnej.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Dystrybuanta i funkcja gęstości, Prawo Wielkich Liczb, Centralne Twierdzenie Graniczne.

Budowa testu statystycznego.

Błąd standardowy (pojęcie i oszacowanie), budowa hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez – Błędy I i II rodzaju, określanie i znaczenie poziomu istotności, konstrukcja statystyki testowej, weryfikacja i interpretacja wyniku testu statystycznego, przedział ufności – budowa i interpretacja, badanie mocy testu, określanie wielkości próby do badania.

Przegląd testów parametrycznych.

Testy średniej w jednej próbie, test wariancji w jednej próbie, testy równości średnich w dwóch próbach, testy homogeniczności wariancji w dwóch próbach.

Badanie normalności rozkładu.

Znaczenie założenia o normalności rozkładu, testowanie hipotezy o normalności rozkładu (przegląd testów).

Przegląd testów nieparametrycznych.

Test znaków, test Manna-Witneya, testy Wicoxona, testy odsetka.

Analiza korelacji.

Korelacja Pearsona, korelacja Spearmana, korelacja Tau Kendalla, korelogram – wizualizacja macierzy korelacji, testy parametryczne i nieparametryczne istotności korelacji.

Analiza tablicy kontyngencji.

Test zgodności i niezależności chi-kwadrat, poprawka Yatesa, Test Fishera, statystyka V-Cramera, współczynnik Phi, wizualizacja tablicy kontyngencji (np. wykres mozaikowy, balloon plot).

Wstęp do regresji liniowej.

Teoria budowy modelu regresji liniowej, algorytm wyznaczania parametrów, regresja z jedną zmienną, regresja wielu zmiennych, oszacowanie i interpretacja wyników.


Czego się nauczysz

Dzięki temu kursowi Podstawy statystyki matematycznej w R, pozyskasz umiejętność biegłego posługiwania się pakietem R w zakresie statystycznej analizy danych. Poznasz procedurę wnioskowania statystycznego i będziesz potrafił w sposób intuicyjny i świadomy interpretować jego wyniki. Nauczysz się dobierać odpowiedni test statystyczny do badanego problemu i typu analizowanych danych. Poznasz różnice, mocne oraz słabe strony testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Będziesz potrafić zastosować w praktyce współczynnik korelacji, analizę tabeli kontyngencji i model regresji liniowej (z jedną i wieloma zmiennymi).

Opinie uczestników

„Kurs oceniam bardzo wysoko, mam zamiar uczestniczyć również w innych w miarę ich dostępności.”


„Generalnie udane szkolenie – polecam.”


„Kurs ciekawy, dobrze prowadzony.”


„Zajęcia prowadzone b. przejrzyście, pytanie uważnie wysłuchane.”


„Bardzo dobry kontakt z grupą. Dużo cierpliwości.”


„Zajęcia prowadzone b. przejrzyście, pytanie uważnie wysłuchane.”