Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań

847 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1041,81 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Kurs MS Excel - EXELlent

E4

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Aplikacji finansowych
Rok dostępu do e-learningu

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Aplikacje finansowe (lokaty, kredyty, inwestycje, analiza portfelowa)

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Opis kursu

Zakres kursu MS Excel w pracy finansisty obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji. 
Kurs MS Excel w pracy finansisty, przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela. 

Uwaga: uczestnicy kursu otrzymają materiały elektroniczne do książki Microsoft Excel w pracy finansisty – analiza i modelowanie danych finansowych oraz aplikacje finansowe, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, aplikacja do oceny projektów inwestycyjnych, aplikacja do analizy portfelowej.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Forma zajęć: ten kurs jest obecnie dostępny w formie elearningu.
Cena: 550 zł*
Termin: brak sztywnych terminów (rok dostępu)
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zgłoś zainteresowanie

W tym momencie nie jest planowane otwarcie kursu realizowanego na żywo. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w takiej formie kursu, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Matematyka finansowa (lokaty).

Typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu.

Matematyka finansowa (kredyty).

Typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu.

Matematyka finansowa (akcje).

Wycena akcji jednorocznych, skończonych i nieskończonych, model stałej dywidendy, model Gordona, model wielofazowy.

Matematyka finansowa (obligacje).

Obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji, rentowność obligacji (YTM).

Przydatne funkcje finansowe.

Funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę.

Ocena projektów inwestycyjnych.

Charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu.

Analiza portfelowa (budowa portfeli).

Dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.

Analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu).

Oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).

Instrumenty pochodne (opcje na akcje).

Typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo.

Narzędzia Excela do analizy finansowej.

Funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy.

Przykłady aplikacji finansowych w Excelu.

Kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka).

Czego się nauczysz

Na kursie MS Excel w zastosowaniach finansowych, uzyskasz umiejętność modelowania finansowego w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: matematykę finansową (analizę lokat, obligacji i kredytów), ocenę projektów inwestycyjnych, analizę portfelową (budowę efektywnych portfeli oraz prognozowanie zwrotu z portfeli) oraz instrumenty pochodne (wycena opcji na akcje). Dzięki kursowi będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami finansowymi w Excelu, m.in. funkcjami finansowymi, funkcjami tablicowymi, operacjami macierzowymi, Analizą danych (AnalysisToolPak), używać dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystać z aplikacji finansowych w Excelu, tworzyć własne narzędzia służące do modelowania finansowego. Będziesz także wiedział(a), jak wykorzystywać matematykę finansową do analizy produktów finansowych na podstawie wyceny wartości obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych (kredyty, lokaty, obligacje, inwestycje) oraz prognozować opłacalność projektów inwestycyjnych (akcje, instrumenty pochodne i portfele inwestycyjne).

Opinie uczestników

„Świetnie prowadzone zajęcia. Dodatkowo praktyczne i bardzo przydatne.””
„Super kurs, jestem bardzo zadowolona.”
„Kurs bardzo praktyczny, dużo materiałów.”
„Zajęcia bardzo interesujące.”
„Zajęcia były bardzo ciekawe i niezwykle przydatne. Pani Doktor prowadziła je w bardzo dobrym tempie, wszystko dobrze tłumaczyła i stosowała indywidualne podejście do każdego słuchacza.”
„Dobrze prowadzony, przydatny przedmiot w perspektywie drogi zawodowej.”