REGULAMIN KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

(obowiązujący do 12.06.2017)


A. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania kursów e-learningowych (zwanych dalej Kursami) oferowanych na witrynie labmasters.pl.
 1. Organizatorem kursów oferowanych poprzez witrynę labmasters.pl, administratorem witryny labmasters.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest COFFEE LOVERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-854, Al. Jana Pawła II 23, KRS 0000110876, REGON 011249403, NIP 526-10-36-904, zwana dalej LabMasters.
 1. Ogólne zasady organizacji kursów określa załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdujący się pod adresem: http://labmasters.pl/e-learning/
 1. Zawartość merytoryczna Kursu podana jest na podstronie danego Kursu.
 1. Ceny kursów e-learningowych, podane na labmasters.pl, zawierają podatek VAT.
 1. LabMasters nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w wyniku przerwy lub zakłóceń w organizacji i przeprowadzaniu Kursów, bądź witryny labmasters.pl spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub awarią systemu teleinformatycznego wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie LabMasters.
 1. W sytuacjach wymienionych w pkt. 6. LabMasters zastrzega sobie prawo do zmiany platformy e-learningowej, na której Kurs będzie realizowany.
 1. LabMasters zastrzega możliwość zmiany materiałów kursowych w trakcie trwania Kursu (aktualizacja).
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na stronie labmasters.pl należą do LabMasters i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga zgody LabMasters.
 1. Dane osobowe gromadzone są w celu:

a) rejestracji, organizacji i przeprowadzania Kursów,

b) wystawienia faktury, rachunku bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu,

c) komunikacji pomiędzy LabMasters i uczestnikami Kursów,

d) przesyłania informacji dotyczących oferty Kursów.

 1. Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach Kursów w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z LabMasters.

B. Rejestracja na Kursy

 1. Rejestracja na Kursy odbywa się poprzez stronę labmasters.pl.
 1. Na Kursy może zarejestrować się każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W celu rezerwacji miejsca na Kursie użytkownik strony musi wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie poświęconej danemu Kursowi. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.
 1. LabMasters może wprowadzić limit osób na Kursie. Po wyczerpaniu limitu miejsc na Kursie, kolejne osoby umieszczane są na liście rezerwowej.
 1. Osoba, która otrzyma na adres e-mail informację o rezerwacji miejsca na danym Kursie, ma obowiązek w ciągu 72 godzin od otrzymania tej wiadomości dokonać opłaty za uczestnictwo w wysokości pełnej ceny danego Kursu (podanej na odpowiedniej podstronie oraz w treści maila potwierdzającego rezerwację miejsca).
 1. Opłatę należy wpłacić na konto o numerze: 44 1950 0001 2006 8399 2207 0002 (właściciel: COFFEE LOVERS Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 23) w tytule wpisując numer rezerwacji (numer faktury pro forma) przesłany elektronicznie w wiadomości, o której mowa w pkt. 16.
 1. Po dokonaniu terminowej opłaty, osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym (w formularzu podano jej imię, nazwisko, email) zostaje zapisana na Kurs i staje się jego uczestnikiem (prawidłowo zakończona rejestracja).
 1. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, LabMasters zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zaoferowania miejsca pierwszej osobie z listy rezerwowej.
 1. LabMasters zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników w przypadku złamania:

a) postanowień Regulaminu,

b) przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

c) dobrych obyczajów,

d) zasad korzystania z platformy e-learningowej, na której realizowany jest kurs,

e) przepisów prawa o ochronie praw autorskich.

 1. Na stronie danego Kursu oraz w treści wiadomości elektronicznych wysyłanych podczas procesu rejestracji, mogą zostać podane dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Kurs.
 1. Osoby rejestrujące się na Kurs, jak i uczestnicy Kursu, do czasu jego zakończenia, są zobowiązani do regularnego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji.
 1. W chwili prawidłowo zakończonej rejestracji pomiędzy uczestnikiem, a LabMasters zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu materiałów szkoleniowych, organizacji oraz przeprowadzeniu Kursu, na który dokonano rejestracji, zwana Umową. Warunki Umowy określone są przepisami Regulaminu.
 1. W ciągu maksymalne 7 dni od dnia zawarcia Umowy, uczestnikom kursu zostaną stworzone konta na platformie e-learningowej (http://moodle.labmasters.pl) oraz uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów Kursu.
 1. Uczestnik Kursu ma dostęp do materiałów Kursu przez okres 1 roku od chwili otrzymania dostępu do materiałów Kursu.

C. Rezygnacja z Kursu

 1. LabMasters, najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, zastrzega sobie prawo do anulowania Kursu bez podania przyczyny.
 1. Użytkownik będący konsumentem, który dokona płatności za Kurs może w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 1. W przypadku zalogowania się przez uczestnika Kursu na platformę e-learningową i wejścia na stronę Kursu, uczestnik Kursu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści materiałów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co powoduje utratę prawa do odstępowania od umowy. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą wejścia uczestnika Kursu na stronę Kursu.
 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając LabMasters oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@labmasters.pl w treści podając stosowne oświadczenie oraz nazwę Kursu.
 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, LabMasters w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrotu wniesionej przez niego opłaty, z zastrzeżeniem punktu 28.
 1. Użytkownik nie będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od Umowy po jej zawarciu.

D. Zaświadczenia i certyfikaty

 1. Uczestnik Kursu, który przystąpi i zda pozytywnie egzamin z zakresu treści Kursu, ma prawo do otrzymania dyplomu ukończenia Kursu poświadczającego nabyte umiejętności i posiadaną wiedzę (w wersji elektronicznej – pdf).

E. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i jego integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.